Integritetspolicy

 

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter:

DULONG FINE JEWELRY A/S

Ny Østergade 9, 4. sal

1101 Köpenhamn K

Danmark

CVR nr: DK 32 28 25 98

Tel. +45 3316 1240

E-mail: webshop@dulongfinejewelry.com

Dulong Fine Jewelry lyder under den vid var tid gällande personuppgiftslagstiftningen och all behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Dulong Fine Jewelry är, i enlighet med personuppgiftslagstiftningen, att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som registreras om kunder och besökare på webbplatsen.

Dulong Fine Jewelry samlar in information om dig på olika sätt i samband med din användning av webbplatsen. Denna policy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dessa och vem du kan kontakta om du har frågor eller kommentarer om våra riktlinjer. Vi säkerställer rättvis och transparent databehandling:

När vi ber dig att göra dina personuppgifter tillgängliga för oss informerar vi dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig och för vilket ändamål.

Du får information om detta vid insamlingen av dina personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter

Informationen vi samlar in och använder inkluderar följande:

 • Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, adress och telefonnummer
 • Information om intressen och vanor
 • Köphistorik
 • Transaktionsdata
 • Trafikdata om internetanvändning

  Dina personuppgifter samlas in i ett eller flera av följande fall:

  • När du gör ett köp i webbshoppen
  • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
  • När du skapar ett användarkonto på dulongfinejewelry.com
  • När du deltar i tävlingar
  • När du kommunicerar med oss

   Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för följande faktiska och affärsmässiga ändamål:

   • Bearbetar ditt köp och leverans av vår tjänst
   • Kundrelationshantering
   • Utskick av nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial och andra marknadsföringsåtgärder
   • Skapande och administration av ditt användarkonto på dulongfinejewelry.com
   • Svar på dina frågor
   • Statistik och analys

    Vår legitima grund för att behandla dina personuppgifter är i första hand fullgörandet av avtal som ingåtts mellan dig och Dulong Fine Jewelry. Dessutom behandlar vi dina personuppgifter utifrån ditt samtycke, till exempel när du skapar ett användarkonto på dulongfinejewelry.com

    Slutligen behandlar vi dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse av att utveckla befintliga och nya tjänster och produkter, Vi genomför analyser och statistik över våra kundsegment, produkter och tjänster.

    Vi behandlar endast relevanta personuppgifter:

    Vi behandlar endast information om dig som är relevant och tillräcklig i förhållande till ovan definierade syften.

    Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter:

    Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra angivna syften. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller annan rättslig förpliktelse.

    Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter:

    Vi kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter löpande.

    Eftersom vår tjänst är beroende av att din information är korrekt och uppdaterad, vänligen informera oss om alla relevanta ändringar av din information. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om dina ändringar.

    Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs:

    Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket vi samlade in, behandlade och lagrade dina uppgifter. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form. Personuppgifter som samlas in i samband med slutförandet av köp på vår webbplats lagras med information om vilka varor du har köpt i 5 år från utgången av det räkenskapsår som informationen avser, § 10 i den danska bokföringslagen, varefter den information raderas.

    Återkallande av samtycke/opt-out:

    Du kan när som helst återkalla alla samtycken du kan ha gett, t.ex. i samband med nyhetsbrev, SMS och att stänga ditt användarkonto på dulongfinejewelry.com.

    Vi kommer då att radera dina personuppgifter om vi inte kan fortsätta behandlingen på annat sätt. Om du vill återkalla ditt samtycke eller stänga ditt användarkonto på dulongfinejewelry.com kan du kontakta oss på webshop@dulongfinejewelry.com eller +45 3316 1240 eller använda avregistreringslänken i de förfrågningar du får från oss, antingen via SMS eller e-post.

    Vem delar vi personuppgifter med?

    Vår webbplats drivs av Shopify, som behandlar informationen för vår räkning och på våra instruktioner. En kopia kan begäras genom att kontakta Dulong Fine Jewelry.

    Uppgifterna kan även anförtros till och behandlas av affärspartners i samband med administration av kundrelationer och marknadsföring samt till transportörer för användning vid leverans av varor.

    Dina personuppgifter kommer även att vidarebefordras till betalningsförmedlaren Nets när du gör ett köp i webbshoppen på dulongfinejewelry.com. Nets är skyldigt att följa de krav som alltid gäller för betalningsförvärvare, inklusive krav på säkerhet. Vidare ansvarar Nets för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkert i enlighet med de villkor som anges i enlighet med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

    Dessutom kan det under vissa omständigheter och i enlighet med lagen vara nödvändigt att vidarebefordra information till myndigheter, inklusive rättsliga myndigheter. Exempelvis kan uppgifter lämnas vidare till polisen vid misstanke om bedrägeri m.m.

     

    Säkerhet

    Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet:

    Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, från obehörigt röjande och från att obehöriga får tillgång till eller kännedom om dem.

     

    Användning av cookies

    Cookies, syfte och relevans:

    Om vi ​​placerar cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies.

    Vi inhämtar ditt samtycke:

    Innan vi placerar cookies på din enhet ber vi om ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt medgivande. Om du vill återkalla ditt samtycke, se instruktionerna under vår cookiepolicy.

     

    Dina rättigheter

    Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter:

    Du har rätt att när som helst få information om vilken information vi behandlar om dig, var den kommer ifrån och vad vi använder den till. Du kan också få veta hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som får information om dig, i den mån vi förmedlar information. Om du begär det kan vi informera dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Däremot kan åtkomsten begränsas på grund av integritetsskydd för andra personer, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

    Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst upp.

    Du har rätt att få personuppgifter rättade, raderade eller blockerade eller att kräva begränsning av behandlingen:

    Du kan när som helst få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan korrigeras.

    I vissa fall kommer vi att ha en skyldighet att radera dina personuppgifter. Det gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte kan behandla dina uppgifter på annan grund. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till det syfte för vilket vi inhämtade dem, kan du också begära att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

    Dessutom har du även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter blockerade eller kräva begränsning av behandlingen. När du kontaktar oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade eller för att begränsa behandlingen undersöker vi om villkoren är uppfyllda och implementerar i så fall din begäran så snabbt som möjligt.

    Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter:

    Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi lämnar dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna längst upp för att skicka en invändning.

    Om din invändning är berättigad kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter.

    Du har rätt att få dina personuppgifter i ett vanligt använt format: Du har rätt att i vissa fall få de personuppgifter som vi har registrerat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att be oss att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

     

    Ändring av riktlinjer

    Dulong Fine Jewelry förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra riktlinjerna i denna policy. När vi gör det korrigerar vi även "senast uppdaterad" datum längst ner i dokumentet.

     

    Åtkomst till klagomål

    Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss via e-post eller telefon enligt ovan. Du kan också kontakta Dataskyddsmyndigheten, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K, Danmark.


    Senast uppdaterad: 5 december 2022